Partnerskabsaftale

Remove the row

Column: 1

Et partnerskab er et struktureret, forpligtende, gensidigt fordelagtigt og dialogbaseret frivilligt samarbejde mellem organisationer fra forskellige sektorer, der ved at kombinere deres ressourcer og kompetencer arbejder sammen for at udvikle (nye) sociale aktiviteter

Partnerskab mellem Integrationshuset, Esbjerg Kommune og Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper i Esbjerg Kommune.

Hvilken opgave foreslås løftet i fælleskab:

Indsatsen skal støtte op om formålsbeskrivelsen i Lov om Integration af Udlændinge i Danmark, § 1, og således sikre at flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.

Lovens formål er også at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en vellykket integration af nyankomne udlændinge.

Lokale aktivitetstilbud vedlagt.

Hvilke parter indgår i opgaven? (kommunal afdeling, forening, andre?)

Esbjerg Kommune; Jobcentret/Integrationshuset

Andre kommunale forvaltninger kan evt. inddrages i samarbejdet.

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggrupper i Esbjerg Kommune:

Esbjerg
Ribe
Bramming

Hvad er målet for partnerskabet? (borgeren i centrum)

Målet med partnerskabet er, at støtte den bedst mulige integrationsproces for den enkelte borger med henblik på selvforsørgelse og muligheden for at leve som aktiv medborger.

Målet opnås ved et forpligtende og dialogbaseretsamarbejde mellem Esbjerg Kommune og Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper i Kommunen

Hvilke lovmæssige forpligtelser har Esbjerg Kommunen på opgaven?

Kommunen har det lovmæssige ansvar for integration af flygtninge, m.fl.

Integrationsloven angiver herunder specifikt ansvaret for:

Boligplacering
Økonomiske ydelser
Fastlæggelse af en Integrationsplan for hver enkelt flygtning eller familiesammenført. I Esbjerg kommune er Integrationshuset tillagt ansvaret for koordinering af integrationsindsatsen efter denne for den enkelte borger. Planen omfatter en udredningsdel og en indsatsdel. Indsatsdelen vedrører bl.a.:
sociale og sundhedsmæssige tiltag,
skole- og uddannelsestilbud til mindreårige familiemedlemmer,
tilbud om danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud som led i et integrationsprogram, og
aktiviteter til at styrke et aktivt medborgerskab.

Hvilken rolle udfylder Esbjerg Kommune (funktion og ansvar)

Kommunen udfylder sine lovmæssige forpligtelser
Kommunen udleverer Frivilliggruppens materialer. Kontaktperson i Frivilliggruppen kontaktes pr sikkermail eller telefon (SMS eller tlf.svarer) for formidling af navn og telefonnummer på borger..
Faglig vidensdeling mellem parterne

Hvilke kompetencer og ressourcer har de kommunalt ansatte med i opgaven?

Kontakt og kendskab til borgerne
Myndighed og lovkendskab.
Rådgivning og vejledning.
Kompetencer ift. Jobrettede aktiviteter,økonomisk støtte, undervisning mv.

Hvilken rolle udfylder Dansk Flygtningehjælps Frivilliggrupper i Esbjerg Kommune? (funktion og ansvar)

Udarbejdelse af aktivitetskatalog
Aktiviteter med og for brugerne.
Inddragelse af målgruppen i samarbejde med Integrationshusets indsats og til støtte for denne.
Introduktion til lokalområdet, eksempelvis:
offentlig transport
kulturelle tilbud
foreningslivet
arbejdsmarkedet.
bolig/boligområde
Skole og uddannelse
Hverdagsrådgivning, eks. mobiltelefoni, netbank, forsikring, licens, antenneforening, læse breve.Rekruttering og koordinering af den frivillige integrationsindsats.
Indgåelse af frivilligaftale, herunder underskrivelse på tavshedspligt, og indhentelse af børneattest.
Etablering af et fællesmøde for de kommunale relevante samarbejdsparter.
Etablering af samarbejde med boligsociale medarbejdere
Sikre, at frivillige er klædt på til opgaven og
Sikre fællesskab iblandt frivillige.

Den enkelte frivilliggruppe giver information om evt. lokale muligheder/begrænsninger

Hvilke kompetencer og ressourcer forventes frivillige at bringe ind i opgaven?

Lokalt samfundskendskab
Bevidst om egen rolle og grænser
Skelnen mellem den frivillige og den fagprofessionelle indsats
Forståelse om egen kultur og interesse for at lærer andre kulturer at kende.
Fleksibilitet i forhold til indsatsen

Hvordan sikres et koordineret samspil mellem den kommunale afdeling og Frivilliggrupperne omkring opgaven?

Der afholdes 2 årlige møder mellem Dansk Flygtningehjælps Frivilliggrupper, Integrationshuset og dets medarbejdere.Derudover afholdes der årligt 2-3 fællesmøder for alle frivillige foreninger der samarbejder med Integrationshuset

Kræver samarbejdet med frivillige i den foreslåede opgave, at de ansatte skal gøre noget anderledes end de plejer?

Konsekvent vejledning til borgere om mulighed for støtte fra – og hjælp til kontakten med frivillige. Kontakten sker under hensyntagen til tavshedspligt og håndtering af persondata.

Samarbejde og gensidig kontakt ift. generelle ikke personhenførbare problemstillinger. Integrationshuset har en fast kontaktperson som i samråd med ledelsen kan involvere andre ansatte.

Hvem forventes opgaven at omfatte?

Alle flygtninge, og andre borgere med etniske minoritetsbaggrund bosat i Esbjerg Kommune

Opfølgning på partnerskab

Aktiviteter og partnerskabsaftale drøftes en gang årligt

Mulighed for løbende tilretning kan ske i dialog mellem Integrationshuset, Esbjerg Kommune og Frivilliggrupperne.

Column: 2

Følg os på Facebook:  

Kontakt os her:      KONTAKT

Her Finder du os:

Åbent hus

Vindrosen

Tangevej 6D, 6760 Ribe

Mandag 19-21 med rådgivning