Vedtægter for Frivilliggruppen-Ribe

Remove the row

Column: 1

 • 1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen-Ribe. Foreningen har hjemsted i Esbjerg kommune, og dens virksomhed dækker geografisk primært den gamle Ribe kommunes udstrækning.

 • 2 Formål

Stk. 1

Foreningens formål er at støtte etniske minoriteters aktive deltagelse i lokalsamfundet, såvel arbejdsmæssigt, socialt og kulturelt, på lige fod med andre borgere og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtningene og den øvrige befolkning, til fremme af respekt af ligeværd og mangfoldighed.

Stk. 2

Foreningen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske, religiøse, og lignende interesser.

Foreningen arbejder fortrinsvis med frivilligt integrations- og oplysningsarbejde.

Stk. 3

Foreningen samarbejder med Esbjerg kommune og dens institutioner, samt andre relevante organisationer, arbejdspladser o.l.

 • 3 Medlemskab

Stk. 1

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, der tilslutter sig foreningens formål, og som vil deltage aktivt i frivilligarbejdet.

Stk. 2

Alle medlemmer skal udfylde og underskrive ”Aftale om Frivilligt Arbejde” med Dansk Flygtningehjælp, herunder give samtykke til indhentelse af børneattest hvis den frivillige færdes fast blandt unge under 15 år

Medlemmer er underkastet Dansk Flygtningehjælps regler om tavshedspligt og behandling af persondata.

Stk. 3

Medlemmer, som midlertidigt ikke ønsker at være aktive, kan opretholde tilknytningen til foreningen som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 4

Et medlem, som modarbejder foreningens formål og retningslinjer på en sådan måde, at det skader foreningens arbejde, kan ekskluderes. Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion, og dette meddeles skriftligt til medlemmet. Et ekskluderet medlem kan forlange sin eksklusion forelagt på førstkommende generalforsamling, der tager stilling til om eksklusionen skal stå ved magt.

Stk. 5

Medlemmer betaler ikke kontingent. Imidlertid kan enkeltpersoner, der ikke ønsker at deltage aktivt i foreningens arbejde, men som går ind for foreningens formål, blive støttemedlemmer mod betaling af et støttebeløb. På tilsvarende vis kan grupper, foreninger, institutioner og virksomheder blive støttemedlemmer.

 • 4 Generalforsamling

Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Stk. 2

Almindelig generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Indkaldelse med forslag til dagsorden udsendes skriftligt mindst 1 måned før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, og udsendes pr. e-mail senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3

Dagsordenen for den almindelige generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Næste års arbejde, herunder fremlæggelse af budgettet
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter
 7. Valg af revisor hv. 2. år og 1 suppleant til denne
 8. Eventuelt

Stk. 4

Ved første valg til bestyrelsen, i 2019, vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. I fremtidige år gælder valg til bestyrelsen for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år. Revisor vælges for 2 år og dennes suppleant for 1 år ad gangen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer, kontaktperson til Dansk Flygtningehjælp, og evt. andre særlige funktioner efter behov.

Stk. 5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer anmoder om det. Dagsorden udsendes pr. e-mail senest 14 dage efter anmodningen, og den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 u

ger efter anmodningen.

 • 5 Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningens aktiviteter på grundlag af vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger, og koordinerer og støtter aktivitetsgrupperne og deres arbejde. Bestyrelsen afholder medlemsmøder efter behov.

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte medlemmer er til stede, og træffer beslutninger ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes efter en af bestyrelsen fastlagt plan, der udsendes halvårligt til medlemmerne. Disse møder er åbne for deltagelse af de medlemmer, der måtte ønske dette. Bestyrelsen kan, når der måtte være behov for det, afholde ekstraordinære bestyrelsesmøder. Der er af praktiske grunde ikke krav om forudgående annoncering af disse overfor medlemmerne. Efter hvert bestyrelsesmøde udsendes et beslutningsreferat pr. e-mail til medlemmerne.

Stk. 5

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal. Suppleanten er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Opbruges suppleanterne, supplerer bestyrelsen sig selv blandt medlemmerne indtil næste generalforsamling.

 • 6 Aktivitetsgrupper

Stk. 1

Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan der dannes en aktivitetsgruppe, der får til opgave at varetage en bestemt aktivitet indenfor foreningens virkefelt. Medlemmerne, der er tilknyttet den pågældende aktivitetsgruppe, er ansvarlige for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af opgaver indenfor deres aktivitetsområde. Hver aktivitetsgruppe vælger en kontaktperson, som refererer direkte til bestyrelsen.

 • 7 Administration

Stk. 1

Foreningen hæfter for den del af foreningens egne midler, som ikke vedrører tilskuddet fra Esbjerg kommune.

Stk. 2

Foreningen tegnes i fællesskab af formanden og kassereren.

Der føres en beslutningsprotokol for generalforsamlinger, eventuelle medlemsmøder og bestyrelsesmøder.

Stk. 3

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 • 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan træde i kraft, når mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er herfor.

Stk. 2

Opløsning kan finde sted, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning tilfalder eventuel formue Dansk Flygtningehjælp.

Vedtaget på generalforsamling 2. maj 2019

Column: 2

Følg os på Facebook:  

Kontakt os her:      KONTAKT

Her Finder du os:

Åbent hus

Vindrosen

Tangevej 6D, 6760 Ribe

Mandag 19-21 med rådgivning